Ett hållbart samhälle

För att utveckla ett hållbart Västernorrland krävs en aktiv regional- och landsbygdspolitik. En aktiv klimat- och miljöpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd.

Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och större potential för handel och exportintäkter. 

Gröna näringar är en viktig framtidsbransch. Idag importeras mer än hälften av den mat vi äter, medan allt fler gårdar läggs ner och våra öppna kulturlandskap växer igen. Konsumenterna har rätt till säker mat med god kvalitet. Svensk mat har ofta hög kvalitet, då den produceras efter hårda miljökrav och djurskyddsregler. För att skapa fler jobb på landsbygden är det viktigt att stödja vidareförädling av jordbruket. Det handlar exempelvis om gårdsbutiker, landsbygdsturism eller hästnäring. Produktion av biogas av naturgödsel genom rötning minskar väsentligt utsläpp av kväve och fosfor till omgivande vattendrag, vilket är viktigt i våra älv- och kustområden.

Utveckling av lokal ekologisk livsmedelsproduktion minskar transporterna samtidigt som konsumenterna skulle få tillgång till mat av hög kvalitet. Vi vill att kommunerna och landstinget i Västernorrland tar sitt ansvar som goda exempel och ökar andelen ekologisk och lokalproducerad mat i skolor, äldreboenden och i sjukhus. Vi vill att minst 35 % av maten inom landstingets verksamheter ska vara ekologisk och/eller lokalproducerad. Våra företrädare ska få politisk kompetensutveckling inom offentlig upphandling för att kunna gå före. Samtidigt behöver de nationella reglerna för offentlig upphandling ses över.

I Västernorrland måste energianvändningen i våra energikrävande industrier effektiviseras och på sikt minska. Omställningstakten till att använda en större andel förnybar energi måste öka. Det är viktigt att stödja basindustrins omställning till grönare, mer förädlade produkter. Forskning för att utveckla förnybar energi, framförallt ur skogsråvara, måste öka. Det behövs större satsningar på forskning och utveckling i nära samverkan mellan Mittuniversitet, Umeå universitet, länets företag, fackliga organisationer och det offentliga. Nya energislag och produkter som ligger inom det möjligas ram under den kommande fyraårsperioden är bl. a biobaserade drivmedel, textilproduktion och grafitproduktion. Genom att bygga ett Västernorrland bortom oljan kan vi i framtiden göra av trä det vi idag gör av olja. Detta skapar framtidens jobb och bidrar till en hållbar värld.

Vi vill därför arbeta för,

  • Ökade investeringar i gröna näringar
  • Att minst 35 % av maten inom landstingets verksamheter i Västernorrland ska vara ekologisk och/eller lokalproducerad
  • En ökad samverkan mellan näringsliv, forskare och myndigheter för att främja basindustrins omställning till minskad energianvändning och grönare, mer förädlade produkter
  • Att staten, landstinget och kommunerna arbetar för att stödja den kommersiella servicen på landsbygden

 

Kollektivtrafiken i Västernorrland är nödvändig för att hålla ihop länet, men också för att underlätta pendling mellan länets kommuner. Vi vill därför fortsätta utveckla tåg- och busstrafiken i länet i syfte att öka antalet resor och resenärer. Det kollektiva resandet är ett miljösmart val och ska vara ett alternativ för en majoritet av länets arbets- och studiependlare

Vi vill därför arbeta för,

  • En fortsatt utveckling och samordning av buss- och tågtrafiken i Västernorrland
  • En större andel fordon som drivs av icke fossila drivmedel

 

Västernorrland är fortfarande präglat av sin historia som ett industrilän och på många håll, inte minst längs vår kust, är vattenmiljön kraftigt påverkad av detta. Vi vill därför att statliga medel tillförs till en sanering av vattenmiljöerna från de skador som orsakats av tidigare industripåverkan.

Vi vill därför arbeta för,

  • Att staten tillför medel för sanering av vattenmiljöer vid tidigare industripåverkade områden för ökad tillgänglighet för friluftslivet, fortsatt samhällsutveckling och nya hållbara näringar

 

b

Läs hela vårt Framtidsprogram för Västernorrland 2014-2018 i PDF-format, klicka här!

facebook Twitter Email