Fler jobb

Jobben är för oss Socialdemokrater den högst prioriterade frågan och kampen mot arbetslösheten är den största utmaningen under den kommande mandatperioden. Våra politiska förslag på alla områden syftar till att minska arbetslösheten.

Vi vill därför arbeta för,

 • Att kampen mot arbetslösheten prioriteras på alla politiska nivåer
 • Regional medfinansiering av projekt och initiativ för fler jobb och ökad befolkning i Västernorrland

 

Skogsindustrin är en av Sveriges viktiga basindustrier. En stor del av industrijobben i Västernorrland finns inom skogsindustri, träförädling, sågverk, massa- och pappersindustri. Idag genomgår delar av pappersindustrin en snabb och kraftig strukturomvandling. Mer forskning och produktutveckling för vidareförädling av skogsråvaran behövs. Att öka byggandet i trä ger fler jobb i Västernorrland, samtidigt som det är bättre för klimat och miljö.

Vi Socialdemokrater vill göra en långsiktig satsning på besöksnäringen. Det behövs omfattande arbete för att utveckla besöksmål och destinationer och mer kunskap och forskning.

Vi vill därför arbeta för,

 • Att ett regionalt innovationsråd med representanter från näringsliv, forskning och det offentliga införs
 • Bättre tillgång till kapital i startskedet och långsiktigt investeringskapital
 • Att fler bostäder och fastigheter i Västernorrland byggs i trä och att offentlig upphandling används som ett verktyg för att uppnå detta
 • Ökade resurser till marknadsföring av Västernorrland både inom och utom landet
 • Fler statliga jobb tillförs Västernorrland

 

Ungdomsarbetslösheten är allt för hög i Sverige idag. Vi Socialdemokrater har lovat att det första beslutet som en socialdemokratiskt ledd regering tar om vi får förtroendet att leda landet, är att införa 90-dagarsgarantin. Den avskaffar långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Sverige. Staten, som är en stor arbetsgivare, kommer att föregå med gott exempel och erbjuda praktikplatser. Utöver det kommer landstinget och kommunerna erbjuda ytterligare platser. Sommarjobb är också en viktig första kontakt med arbetsmarknaden.

Vi vill därför arbeta för,

 • Att en 90-dagarsgaranti införs
 • Fler sommarjobb till gymnasieungdomar
 • Att stat, landsting och kommuner erbjuder praktikplatser till arbetslösa ungdomar

 

En viktig förutsättning för fler jobb är att vi har en välfungerande infrastruktur för transport av varor och för att underlätta resorna till arbete och utbildning. Det är också en förutsättning för mer miljövänliga transporter och en hållbar utveckling. Dubbelspår på Ostkustbanan är därför en nödvändighet. Ådalsbanan är i stort behov av snabb upprustning för att effektivisera varutransporterna, men också för möjligheten till persontransporter. Den låga standarden på Mittbanan är en flaskhals i transporterna från Finland till Atlantkusten i Norge, detta behöver åtgärdas. Därtill behövs ett nytt triangelspår i Bergsåker och Maland utanför Sundsvall samt investeringar i våra vägar, där högsta prioritet är upprustning av E14 Matfors-Sundsvall och förbifart Örnsköldsvik.

Tillgången till telefoni och bredband är idag nödvändiga för enskilda personer och företag. Allt mer av offentlig och kommersiell service förutsätts ske genom telefon och internet, varför det också är en fråga om demokrati.

Tillgången till telefoni och bredband har en helt avgörande betydelse för näringslivets utveckling på landsbygden. Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta och tillfredsställande mobiltäckning ska finnas i hela vårt land.

Vi vill därför arbeta för,

 • Större investeringar i infrastruktur i Västernorrland
 • En fortsatt bredbandsutbyggnad med i huvudsak statlig medfinansiering och regional samordning
 • Skärpta och tydligare krav på mobiltelefonoperatörerna  

 

b

Läs hela vårt Framtidsprogram för Västernorrland 2014-2018 i PDF-format, klicka här!

facebook Twitter Email