Kompetenslänet

Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation.

Arbetet med att höja kunskapsnivån i landet måste börja tidigt och vi vill därför införa allmän förskola från två års ålder. För att alla elever ska nå målen i förskola och grundskolan krävs omfattande insatser genom tidigt stöd till elever, mindre klasser och bättre utbildade lärare och annan stödpersonal. På så sätt skapar vi en jämlik skola, där alla barn kan lyckas. Gymnasieskolan ska bli obligatorisk och alla som vill, och är behöriga, ska ha möjlighet att studera på högskola. Vårt mål är att hälften av de unga år 2020 ska ha genomgått en minst tvåårig högre utbildning, högskola eller yrkeshögskola. Vi Socialdemokrater vill höja kvaliteten i gymnasieskolan så att alla utbildningar ger behörighet till högre utbildning.

I tider av en hög ungdomsarbetslöshet behöver samverkan mellan elever, främst gymnasieelever, och arbetsmarknaden öka. Det behövs fler sommarjobb för ungdomar, men också att kommuner och landstinget erbjuder nyutexaminerade studenter traineeplatser efter avslutad utbildning. Det kan till exempel gälla elever vid vård- och omsorgsprogrammet, vilket skulle höja statusen på vård- och omsorgsyrken samt bidra till en säkrare personalförsörjning. Vi måste också bättre ta tillvara de kunskaper och färdigheter som människor som kommer till vårt land för med sig. De måste få möjligheten att snabbt lära sig svenska och validera sina yrkeskunskaper och på så sätt kunna få etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi vill därför arbeta för,                                          

  • Mindre klasser, barngrupper i förskola och grundskola
  • Fler och bättre utbildade förskollärare och lärare
  • Att gymnasieskolan görs obligatorisk
  • Att alla gymnasieprogram ger högskolebehörighet
  • Ett traineeprogram i kommunerna och landstinget för en säkrare personalförsörjning inom välfärden

 

Trots att ungdomsarbetslösheten är hög, lyckas inte arbetsgivare rekrytera personal med rätt kompetens. Det behövs utbildning inom bristyrken, inte minst inom vården och omsorgen i länet, där många anställda snart ska gå i pension. Möjlighet till vidareutbildning och kompetenshöjning måste finnas under hela arbetslivet. Därför ska yrkeshögskolan byggas ut och kvaliteten i den högre utbildningen stärkas.

Högskolor och universitet ska finnas i hela landet. Närheten till en högskola eller ett universitet underlättar för unga från studieovana hem att studera vidare och bryta den sociala snedrekryteringen till högre studier.

Tillgången till kompetent arbetskraft är avgörande för att företag och organisationer ska kunna utvecklas och växa. Mittuniversitetet och Umeå universitet har stor betydelse för att förse länet med kvalificerad arbetskraft. Länets utveckling kräver större samverkan mellan kommunerna, landstinget, näringslivet och universiteten för att öka tillgången till kvalificerad arbetskraft, inte minst till exportindustrin.

Mittuniversitetet bedriver idag forskning i samarbete med bl.a. skogsindustrin och finanssektorn, vilket stärker tillväxten inom dessa näringar. Att stärka den forskningen och forskning kring förnybar energi och miljöteknik är viktiga för länets utveckling. Viktigt är också att övrig forskning vid Mittuniversitet stärks. God forskning är en förutsättning för hög utbildningskvalitét.

Vi vill därför arbeta för,

  • Fler utbildningsplatser på Mittuniversitetet och Umeå Universitet
  • Fler yrkeshögskoleutbildningar i länet
  • En ökad samverkan mellan kommunerna, landstinget, näringslivet och universitet i syfte att öka tillgången till kompetent arbetskraft i länet

 

Folkhögskolor är viktiga för att öka människors möjlighet att få ett arbete, men också för att stimulera personlig utveckling och kreativitet. Västernorrland har fem folkhögskolor, varav tre är landstingsdrivna. Vi vill fortsätta utveckla våra folkhögskolor och strävar efter att öka antalet deltagare på de kurser som erbjuds.

Vi vill därför arbeta för,

  • Ett aktivt arbete för att öka antalet deltagare på kurserna vid länets folkhögskolor

 

b

Läs hela vårt Framtidsprogram för Västernorrland 2014-2018 i PDF-format, klicka här!

facebook Twitter Email