Västernorrland kan bättre

Under den kanske största krisen inom Region Västernorrlands sjukvård tappar hälso- och sjukvården sin politiska ledning. Ett resultat av interna slitningar inom Moderaterna. Socialdemokraterna som är det största partiet i regionen behöver därför agera för att alla gemensamt tar ansvar för att lösa den akuta situationen. Medarbetarna måste bli hörda. De fackliga organisationernas kompetens måste tas tillvara. Politiskt måste alla ta ansvar. Det är budskapet från Socialdemokraterna i Västernorrland.

– Socialdemokraterna är det största partiet i Region Västernorrland. Det ger oss ett stort ansvar för att åtgärda nuläget, inte minst när Moderaterna som faktiskt ansvarar för hälso- och sjukvården inte har ordning internt. Det är ytterst allvarligt att hälso- och sjukvårdsnämnden saknar ett politiskt ledarskap säger Bodil Hansson, distriktsordförande Socialdemokraterna Västernorrland.

– Sjukvården i Västernorrland behöver lugn och ro. Efter två års pandemi har personalen kört slut på sig. De beskriver en situation där de inte upplever att de har kontroll över sitt eget liv och det behöver förändras. Det ska gå att planera sitt liv och veta när man ska jobba eller vara ledig – även om man arbetar inom vården, säger Bodil Hansson, distriktsordförande Socialdemokraterna Västernorrland.

– Nu presenterar vi förslag på åtgärder för att kunna klara både den akuta situationen och den framtida bemanningen. Syftet är att ge medarbetarna inom vården kontroll över sin vardag och rimliga förutsättningar att fortsätta göra goda insatser för våra invånare, säger Glenn Nordlund, ordförande i regionstyrelsen och första namn för Socialdemokraterna inför höstens regionval.

– Utifrån mitt uppdrag som regionstyrelsens ordförande kommer jag att inom kort samla gruppledarna för de politiska partierna inom regionen. Jag vill gå igenom läget kopplat till hanteringen av det uppkomna läget i hälso- och sjukvårdsnämnden samt i övrigt runt den rådande situationen. Det här är inte rätt tidpunkt att öka konfliktnivån i regionen, nu behöver vi fokusera på de utmaningar vi har framför oss, säger Glenn Nordlund.

 

Socialdemokraternas förslag till personalinsatser i Region Västernorrland

 

1 Överanställning, anställningsgaranti och rekryteringsbonus

 • Överanställ på vårdavdelningarna

Överanställa på vårdavdelning för att ge möjlighet att åstadkomma en längre bemanningsplanering för respektive arbetsplats.

 • Anställningsgaranti för alla som klarar sin utbildning

Anställningsgaranti till alla som går ut med godkänd examen från en vårdutbildning på folkhögskola, vårdcollege eller komvux i länet samt från Mittuniversitetet. Kontakt och erbjudande om anställning under lov och ledighet till alla som går vårdutbildning. Särskild kontakt med de som gör sin utbildningspraktik inom regionens vård.

 • Bonus för rekrytering av medarbetare

Inför en rekryteringsbonus till alla medarbetare som hjälper till att rekrytera en ny kollega till vården. Vårt förslag är att en bonus ska betalas ut med 5000 kr efter tre månader och 15000 kr om den nya medarbetaren är kvar efter ett år. Slutlig utformning av en bonus behöver ske tillsammans med de fackliga organisationerna.

 

2 Stärk vårdavdelningarna och ta tillvara befintlig kompetens

 • Införa en avdelningssjuksköterska på varje vårdavdelning

En avdelningssjuksköterska på varje vårdavdelning skulle innebära en avlastning och stöd för enhetschefen och samtidigt underlätta att bättre använda befintlig kompetens bland undersköterskorna.

 • Använd specialistutbildade undersköterskor

Ta tillvara på våra undersköterskors kompetens. Det finns undersköterskor som har olika specialistkompetenser som inte används. Befintlig kompetens måste klarläggas på varje vårdavdelning och användas. Självklart ska även medarbetaren kompenseras för utökade insats.

 • Bemanna med befintlig kompetens

Bemanna med den personal som finns. Det ska vara tillåtet på de arbetsplatser och situationer där det är möjligt att ”kompensera” med t ex att bemanna med extra undersköterskor eller andra kompetenser för brist på sjuksköterskor.  Det finns flera yrkesgrupper som har kompetenser som kan förbättra patienternas vård och omsorg och även avlasta sjuksköterskor och undersköterskor, samt minska vårdtiden. Hit hör till exempel fysioterapeuter och även personer som kan erbjuda en mer patientnära service och som kan avlasta undersköterskorna med exempelvis städning.

 

3 Utökat personalstöd till vården

Det behövs en förstärkning av personalstödet till vården och i första hand inom somatiken.

 • Förstärkning av personalstödet till HR-verksamheten för somatiken

En förstärkning av personalstödet (HR-verksamheten) till vården och i förstahand somatiken behöver göras för klara situationen med bemanning och rekrytering av sjuksköterskor och för att rätta till bristen på undersköterskor.

 • Bemannings/rekryteringsstöd till enhetscheferna

De högst belastade arbetsplatserna ska prioriteras, med ett bemannings-/rekryterings-/koordinatorstöd för att avlasta enhetscheferna. Detta bedömer vi är nödvändigt för att öka utrymmet för det nära ledarskapet att kunna ta tag i arbetssituationen och arbetsmiljön.

 

4 Stimulans till arbetsplatsen, vårdlaget och den enskilde

Vårdlaget och den enskilde medarbetaren måste känna att den uppskattas för sitt arbete. Det är det nära ledarskapet som har en stor utmaning i att klara detta i vardagen. De fackliga organisationerna är en viktig medspelare för att regionen som arbetsgivare ska klara detta på ett bra sätt.

 • Bonus/stimulans till arbetsplatsen/vårdlaget

Vi vill att det ska finnas en tydlig bonus och stimulans till varje arbetsplats/vårdlag som klarar av sitt vårduppdrag, minskar användandet av hyrpersonal och förbättrar sin bemanning. Utformning av stimulans/bonus till arbetsplatser behöver utformas tillsammans med de fackliga organisationerna

 • Personalvård och friskvård inom vården

Regionen som arbetsgivare behöver göra personalvårdande insatser som stärker arbetsplatsen och vårdlaget och som är relevant för den enskilde medarbetaren. Detta är vi beredd att finansiera. Friskvårdsinsatserna är viktiga. Vi vill att dessa ska användas friare av den enskilde medarbetaren inom vården och vill utforma detta tillsammans med de fackliga organisationerna.

 

5 En fungerande dialog är nödvändig

En fungerande dialog är nödvändig om vi gemensamt – politiska beslutsfattare – regionen som arbetsgivare – fackliga organisationer och respektive arbetsplatser ska lösa de utmaningar som vi gemensamt har. Det handlar om

 • Arbetsgivaren genom närmsta chef och medarbetaren
 • Det nära ledarskapet på respektive arbetsplats/i varje vårdlag
 • Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna
 • De politiskt valda och både de fackliga organisationerna och arbetsplatserna.

 

6  Tillsammans för stabilitet, ansvarstagande och mindre polarisering

Vi Socialdemokrater tar ansvar för hälso- och sjukvården och dess medarbetare här och nu. Men det är också nödvändigt att även ta ansvar långsiktigt för vården, personalen och ekonomin. Ekonomin är idag i balans. En återgång till en ekonomi i fritt fall är inte bra för skattebetalaren, patienten eller för personalen.

De utmaningar som Region Västernorrland har kräver en lägre konfliktnivå och att alla intressenter tillsammans tar ansvar. Det behövs mer samarbete, mindre polarisering och överbudspolitik. Detta är också vad Västernorrlands medborgare förväntar sig. Därför tar vi Socialdemokrater omgående initiativ till att samla de politiska partierna i regionen för att tillsammans se vilka åtgärder som det går att samla sig kring

 

Arbetet inom regionen som idag pågår

•          Höja lönerna

Socialdemokraterna vill höja lönerna för vårdpersonalen både för sjuksköterskor och undersköterskor och andra personalgrupper inom vården. De beslut som nu är tagna, tillsammans med Socialdemokraternas förslag om 50 mkr ytterligare för löner, så motsvarar det ungefär 100 mkr extra för löner för innevarande år. När vi ser att det finns pengar för fortsatta lönesatsningar vill vi fortsätta satsa men vi kan inte riskera att regionen än en gång hamnar i skenande ekonomiskt underskott som under perioden 2010-2014.

•          Kompetensväxling

Varje medarbetare ska arbeta med det man är utbildad för, på toppen av sin kompetens. Under mandatperioden har arbetet med detta pågått. Takten i kompetensväxlingen måste öka.

•          Minst 200 fler undersköterskor

Region Västernorrland har betydligt färre undersköterskor än jämförbara regioner, det har inte minst Kommunals jämförelser visat. Vi socialdemokrater ser därför att det behöver anställas minst två hundra undersköterskor ytterligare.

•          Minska stafetterna

En minskning av andelen hyrpersonal är viktigt för arbetsmiljön, för patientsäkerheten och för regionens ekonomi. Alla åtgärder som vidtas behöver bidra till ett minskat hyrberoende. 2019 och 2020 minskade hyrpersonalens andel kostnaderna. Personalbristen som en följd av pandemin innebar att den positiva utvecklingen bröts. En minskad kostnad för hyrpersonal ökar pengarna till den egna personalen.

•          Utbildning

För att kunna möta framtida behov av personal behöver Region Västernorrland

  • Öka utbildningen av sjuksköterskor och undersköterskor.
  • Erbjuda undersköterskor att läsa vidare till sjuksköterska med bibehållen lön och sjuksköterskor att läsa vidare till specialistsjuksköterska
  • Öka utbildningen av specialistundersköterskor
  • Skapa enkla vägar in för personer som är intresserade av en framtid inom vårdens yrken.