Skogsbruket centralt för att öka takten i klimatomställningen

Vi ska öka takten i klimatomställningen och skapa framtidens jobb i hela landet. I detta är det svenska skogsbruket centralt. Med växande skogar och ett aktivt, hållbart skogsbruk med hög skoglig tillväxt kan vi bygga mer i trä, byta ut av fossilbaserade plastmaterial och öka den inhemska produktionen av bioenergi och biodrivmedel. I ett långsiktigt klimatarbete krävs att vi, på ett hållbart sätt, nyttjar skogens resurser för att ställa om. Det är så vi kan bryta våra osunda beroenden av skurkstater och diktatorer.

För oss socialdemokrater är skogen tradition och stolthet. Den ger arbeten, exporttillfällen, bidrar till den biologiska mångfalden och bygger den svenska ekonomin stark vilket skapar resurser till vår välfärd. Skogen, som vi fått ärva från våra förfäder är något som vi måste ta vara på, och en stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i större utsträckning kunna ta vara på skogens potential för ekonomin, klimatet och miljön.

Vår utgångspunkt i skogsfrågorna är frivillighet, och under våren har flera viktiga steg tagits för ökad frivillighet i skogen. Riksdagen har röstat igenom skogspropositionen, som bygger på ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Det innebär bland annat att frivilligt formellt skydd nu kommer vara en grundläggande utgångspunkt och huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. För att värna om möjligheten för skogsägare att fortsätta bedriva skogsbruk säkerställer vi nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB för att bidra till skydd av värdefull skog, samtidigt som tillväxten i skogen bejakas.

Det är uppenbart att vi behöver bryta våra osunda beroenden av såväl fossila insatsvaror som skurkstater. Vi behöver producera mer i Sverige och nyttja resurserna från vårt skogs- och jordbruk mer effektivt. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatt en utredning med uppgift att ta fram en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. Regeringen har infört stöd till biogasproduktion, och vi socialdemokrater går till val på att införa ett stöd för storskalig produktion av biodrivmedel så att det blir lättare att tanka fossilfritt i Sverige. Det är bra för klimatet, för Sveriges energisäkerhet och för människors plånböcker, samtidigt som det skapar jobb i hela landet.

För oss är en växande bioekonomi, med en bas i skog, jordbruk, och fiske en självklarhet. Vi är övertygade om att vi måste öka farten i utfasningen av fossila material med hjälp av bioråvara och att skogens alla nyttor är avgörande för Sveriges utveckling. En tydlig skogspolitik är att ta ansvar för landet och vi socialdemokrater tar ansvar genom att ta strid för skogen som en unik resurs – för fler schysta jobb i hela landet och ett Sverige som ligger längst fram i klimatomställningen. Det gör vi såväl i Sverige som i Bryssel.

Anna-Caren Sätherberg, Landsbygdsminister (S)
Malin Larsson, riksdagskandidat Västernorrland (S)
Peder Björk, riksdagskandidat Västernorrland (S)