Alla människor i Sverige som har rätt till assistans ska också få det

Alla människor i Sverige som har rätt till assistans ska också få det. Därför vidtar regeringen nu ett antal viktiga åtgärder för att hindra att oklarheter i lagstiftningen inte drabbar människor som ska ha rätt till LSS.

De senaste åren har ett antal domslut från högsta förvaltningsdomstolen påverkat möjligheterna för många personer med funktionshinder att få den assistans de behöver. Exempelvis kom Högsta förvaltningsdomstolen i juni med en dom som påverkar rätten till assistans för väntetid och beredskap. Tillämpningen av domen innebär att det i praktiken blir svårt att genomföra assistansen så som det är tänkt. Så ska det inte vara.

Regeringen har inte tagit några beslut om att begränsa eller dra in rätten till LSS för några invånare. Det som skett är att Försäkringskassan genomfört skärpningar av LSS, utifrån domslut som i sin tur bygger på oklarheter i existerande lagstiftning.

Regeringen har dock ansvar för att rätta till de problem som uppstått och reda ut de oklarheter som finns. Därför vidtar nu regeringen ett antal åtgärder för att hindra att människor kommer i kläm. Tisdagen den 14 november föreslog därför ansvarig minister Åsa Regnér (S) fyra lagändringar:
• Assistans ska, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av tidigare ordning.
• Försäkringskassan ska, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna.
• Kommunerna får förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.
• Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp ska kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.
Alla problem och oklarheter kommer inte gå att rättas till på en gång. LSS-utredningen, som regeringen tillsatt, har ett uppdrag att göra en översyn av hela LSS. När utredningen är klar kommer regeringen också ha verktyg att ta ett helhetsgrepp kring hela LSS-området. På så sätt kan vi säkerställa en tydlig, ändamålsenlig och hållbar lagstiftning där alla som har rätt till assistans enligt LSS också får det.

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande för riksdagens socialutskott
Kristina Nilsson (S) ledamot i riksdagens socialutskott