Beslut om strukturåtgärder i landstinget kommer tidigast i april

I Kramfors den 11 oktober 2015 beslutade Socialdemokraterna i Västernorrlands Förtroenderåd i full enighet om att ta ett nytt tag avseende det tjänstemannaförslag som tidigare under hösten presenterats. Ett tjänstemannaförslag presenterades som ett svar på det uppdrag som landstingsfullmäktige beslutat, att landstinget ska ha en ekonomi i balans över tid.

Den politiska beställningen av ett i stort sett enigt landstingsfullmäktige, var tydlig. Fortsatt drift av tre sjukhus i länet, där såväl intäktsökningar som kostnadssänkningar kunde vara aktuella. Fullmäktige beslutade om att Hälso- och sjukvårdsnämnden skulle minska sina kostnader med 160 miljoner kronor inom en treårsperiod. Ytterligare 90 miljoner kronor skulle sparas inom landstingsstyrelsens verksamhetsområden.  Allt sedan september 2015 har Hälso- och sjukvårdsnämnden processat vidare med förändringar för att uppnå en ekonomi i balans. Nämnden har också beslutat om ett antal ytterligare uppdrag till tjänstemannaledningen, för att vända på alla stenar. Konsekvenser för patientsäkerhet, akut omhändertagande och ekonomi ska belysas och dokumenteras.

Ett exempel är processen angående operationer. Nämnden begärde i september att få ett förslag till dagoperationer som skulle kunna utföras vid sjukhuset i Sollefteå. I november fick vi ett förslag från berörda länsklinikchefer. Det gick ut på att ha en verksamhet med planerade ortopediska operationer inkl. vårdplatser, 5 dagar per vecka. I januari fick nämnden möjlighet att ytterligare fördjupa sig i förslaget, som även innebar att akuta ortopediska operationer (dvs operationer som behöver göras inom 24 timmar) skulle flyttas till sjukhuset i Örnsköldsvik. Nämnden beställde då ett fullständigt förslag avseende både akut och planerad ortopedi i länet.

Inriktningen har varit att i dialog bredda och fördjupa arbetet. Sedan 1 januari 2016 är landstingsskatten höjd med 60 öre, vilket ökat landstingets intäkter i storleksordningen 300 miljoner. För att uppnå en ekonomi i balans krävs utöver detta kostnadsminskningar med 250 miljoner.

Under hösten bedömde vi att processen skulle kunna bedrivas så att beslut om strukturåtgärder skulle kunna inledas vid fullmäktiges sammanträde i februari. Med anledning av omständigheter som hänt sedan dess, ett nytt landstingsråd, en ny landstingsdirektör, en ny förvaltningschef för specialistsjukvården samt med den stora mängden uppdrag som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om, med de dialoger vi i den politiska landstingsledningen haft med fackliga företrädare och personal ute på sjukhusen, så har vi fått revidera tidsplanen. Bedömningen nu är att de första besluten kommer att kunna fattas i april. Vi ska kunna fatta beslut på väl processade, tydliga och kvalitetssäkrade underlag.  Att samtidigt, å ena sidan tillgodose alla dem som hävdar att det går alldeles för långsamt och å andra sidan dem som menar att processen går för snabbt fram, är inte möjligt.

Vår absoluta mening är att vi fortsatt ska ha drift vid tre sjukhus i länet, där alla patienter ska kunna ges en högkvalitativ vård, utifrån sina behov oavsett om man bor i Junsele, i Myckelgensjö, i Överturingen eller i centrala Sundsvall.  Den vård och även eftervård som man behöver ofta, ska vara nära, den vård som man bara kommer i kontakt med någon gång i livet, kan man behöva resa lite längre till. Det är det beslut vi har i vårt parti och det är det vi är överens om inom vår landstingsmajoritet, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöparitet.  

 

Erik Lövgren (S), landstingsråd
Linnéa Stenklyft (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen
Ewa Back (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Andreas Sjölander (S), ordförande i folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Anna-Karin Sjölund (S), gruppledare för Socialdemokraterna i landstinget