Det handlar om människovärdesprincip, allas lika värde

Per Wahlberg (M) skriver i Sundsvalls tidning den 12 juli att det är oansvarigt och osolidariskt att besluta om hälso- och sjukvård till alla som bor i Sverige, även asylsökande. 

Detta till trots att han drivit frågan i landstingsplanen under Vårdalliansens majoritet.

 

För oss handlar det om människovärdesprincip, allas lika värde. Och om att förebygga allvarligare tillstånd, som drabbar individerna men också behovet av framtida sjukvård.

 

Riksdagen antog 1997 prioriteringsprinciper i hälso- och sjukvården

 

1.    Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället

2.    Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att resurser bör fördelas efter behov och att vårdbehovet avgör tillgången till vård.

3.    Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.

 

?Av dessa principer är alltid Människovärdesprincipen överordnad.? står det att läsa i riksdagens beslut.

 

Varje vårdanställd bör därför vid bedömning av vårdbehov avstå från diskriminerande särbehandling av asylsökande och så kallade papperslösa. Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.

 

Det är både humant och kostnadseffektivt att förebygga sjukdomstillstånd innan de utvecklas och blir till allvarligare tillstånd i större behov av framtida vård. Det är bra för människan och bra för samhället.

 

Landstingsfullmäktige har i flera landstingsplaner uttryckt att ?Asylso?kande och sa? kallade papperslo?sa som vistas i va?rt la?n ska ges samma va?rd pa? samma medicinska indikationer som o?vriga inva?nare.? Det innebär att även medmänniskor som har fyllt 18 år ska få vård utöver sådan ?som inte kan anstå?. Barn till och med 18 år och gravida har redan tidigare behandlats som övriga invånare, oavsett asylstatus.

 

Per Wahlberg (M) är väl medveten om innehållet i landstingsplanen för 2015, som arbetades fram av Vårdalliansen den förra mandatperioden. Den skrivningen ovan står vi bakom även i den nya S-MP-majoriteten och den finns därför med i landstingsplanerna även för 2016 och 2017. Fullmäktiges beslut nu är att göra landstingsplanen till verklighet, att gå från ord till handling.

 

De ekonomiska effekterna kommer givetvis att följas upp.

 

 

Eva Andersson (MP) gruppledare Miljöpartiet i landstinget Västernorrland

Anna-Karin Sjölund (S) gruppledare Socialdemokraterna i landstinget Västernorrland

För oss handlar det om människovärdesprincip, allas lika värde. Och om att förebygga allvarligare tillstånd, som drabbar individerna men också behovet av framtida sjukvård.

Riksdagen antog 1997 prioriteringsprinciper i hälso- och sjukvården

  1. Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället 
  2. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att resurser bör fördelas efter behov och att vårdbehovet avgör tillgången till vård. 
  3. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. 

?Av dessa principer är alltid Människovärdesprincipen överordnad.? står det att läsa i riksdagens beslut. 

Varje vårdanställd bör därför vid bedömning av vårdbehov avstå från diskriminerande särbehandling av asylsökande och så kallade papperslösa. Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.

Det är både humant och kostnadseffektivt att förebygga sjukdomstillstånd innan de utvecklas och blir till allvarligare tillstånd i större behov av framtida vård. Det är bra för människan och bra för samhället. 

Landstingsfullmäktige har i flera landstingsplaner uttryckt att ?Asylso?kande och sa? kallade papperslo?sa som vistas i va?rt la?n ska ges samma va?rd pa? samma medicinska indikationer som o?vriga inva?nare.? Det innebär att även medmänniskor som har fyllt 18 år ska få vård utöver sådan ?som inte kan anstå?. Barn till och med 18 år och gravida har redan tidigare behandlats som övriga invånare, oavsett asylstatus. 

Per Wahlberg (M) är väl medveten om innehållet i landstingsplanen för 2015, som arbetades fram av Vårdalliansen den förra mandatperioden. Den skrivningen ovan står vi bakom även i den nya S-MP-majoriteten och den finns därför med i landstingsplanerna även för 2016 och 2017. Fullmäktiges beslut nu är att göra landstingsplanen till verklighet, att gå från ord till handling.

De ekonomiska effekterna kommer givetvis att följas upp.

 

Eva Andersson (MP)
gruppledare Miljöpartiet i landstinget Västernorrland

Anna-Karin Sjölund (S)
gruppledare Socialdemokraterna i landstinget Västernorrland