Ekonomi i balans en förutsättning

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna erbjuda länets invånare, långsiktig och patientsäker vård av god kvalité.

Vi kraftsamlar våra resurser för att prioritera arbetet med att ta fram kvalitetsgranskade underlag inför beslut. Vi fortsätter samarbetet utifrån våra befintliga överenskommelser och är öppna för att samarbeta med andra partier i varje beslut.

Ekonomin i landstinget Västernorrland är en utmaning, där kostnaderna varit större än intäkterna. Ett nästan enigt landstingsfullmäktige har beslutat att minska utgifterna med sammanlagt 250 mnkr, varav 160 miljoner kronor inom hälso- och sjukvårdsnämnden till 2018. Den skattehöjning om 60 öre, som också beslutades, kommer utan strukturbeslut  inte att räcka för en balanserad budget.

Förslaget på tidplan inför beslut i fullmäktige, medger tid för dialog och förankring. Ingen tjänar på att beslut stressas fram med underlag som inte ger svar på konsekvenser för invånare och kvalitet. Tidplanen ger god tid för förankring och dialog mellan företrädare för arbetsgivarna och de fackliga organisationerna.

Enligt den tidplan som nu redovisats så kommer de första besluten att kunna fattas vid landstingsfullmäktiges sammanträde i april, bland annat kommer ett förslag på en förändring av rehabiliteringsmedicinska enheten samt förslag på beslut om planerad ortopedi i Sollefteå. Med dessa beslut samt planerade arbeten med att ta hem regionvård och minska stafettkostnader, så klarar vi den besparing om 20 mnkr som landstingsfullmäktige beslutat om för 2016. Återstoden av de lagda utredningsuppdragen kommer att kunna behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträden i juni och oktober. Såväl Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden kommer att beröras av denna process.
Även den politiska organisationen kommer att stå inför förändringar.

I juni kommer landstingsfullmäktige att få ta ställning till förslag om att förtäta antalet hälsocentraler i Sundsvall, där konkurrensläget är som hårdast och där underskotten är som störst. I oktober ska förslag om en eller två förlossningskliniker i länet prövas. Utöver detta kommer förslag om nya avgifter och regelverk för sjukresor samt införande av en central bedömningsfunktion för densamma att utredas. Diskussioner kommer att föras med berörda kommuner om Scenkonstbolaget, länsmuseet samt Mannaminne. En eventuell anslagsfinansiering av landstingsservice ska också utredas och kommer sannolikt upp i oktober. Detsamma gäller för verksamheten vid Österåsens hälsohem.  En eventuell förändrad driftsform av sjukhuset i Sollefteå, ska också kunna läggas fram vid oktoberfullmäktige.

Medan alla dessa uppdrag utreds så är det också av yttersta vikt att hålla tillbaka kostnadsökningarna och samtidigt klara tillgängligheten. Det är ett styvt arbete som väntar, många kommer att vara involverade i och beröras av detta, men vi är övertygade om att det är rätt väg att gå.

Erik Lövgren (S), landstingsstyrelsens ordförande

Eva Andersson, gruppledare (MP)