Fler jobb kräver aktiv politik

Det finns goda möjligheter att öka antalet jobb i Västernorrland, men det kräver en aktiv politik. En del av de avgörande besluten för att möjliggöra fler jobb i vårt län fattas politiskt på nationell nivå. Därför spelar det också roll för jobben i vår region hur det går i riksdagsvalet.

Många av de nya jobben kommer inom de privata företagen, men offentliga jobb i kommuner, regionen och myndigheter är också av stor betydelse för utvecklingen i vårt län. För att fler ska vilja investera och utveckla sina verksamheter i Västernorrland behöver vi skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Den gröna industriella revolutionen som vi nu ser i Sverige ger stora möjligheter till fler jobb även i Västernorrland. God tillgång till grön energi, bra geografiskt läge och tillgänglig mark gör att Västernorrland kan konkurrera om klimatsmarta jobb. Den socialdemokratiska regeringen har gjort mycket för att underlätta nya etableringar runt om i landet, men det krävs mer.

Kompetensförsörjningen måste öka och vi socialdemokrater i Västernorrland vill bl.a. se ett ökat antal arbetsmarknadsutbildningar och fler utbildningsplatser på folkhögskola, yrkeshögskola och yrkesvux i länet. Mittuniversitet är av central betydelse för utbildning och forskning. Vi vill se att det skapas 1 000 fler campusbundna utbildningsplatser på Mittuniversitetet i Sundsvall och att vi kan stärka Mittuniversitets roll i det livslånga lärandet

Vårt goda geografiska läge behöver förstärkas med investeringar i infrastruktur. Vi vill påskynda en nödvändig förbättring av kapaciteten i Sveriges elnät både regionalt och lokalt. Då kan hela Västernorrland växa starkare samtidigt som vi klarar den gröna omställningen. För att förbättra våra möjligheter att resa och länets konkurrenskraft behöver vi prioritera infrastrukturinvesteringar i järnväg, väg, laddinfrastruktur och bredband.

När du reser på vägarna ska det vara tryggt och säkert med bättre vägar i stället för generella hastighetssänkningar. Med en bättre järnväg kan godstransporter flyttas över från lastbil till tåg och bidra till att nå de nationella klimatmålen för ett fossilfritt samhälle. Våra prioriteringar ligger fast: dubbelspår på Ostkustbanan och förbifart E4 Örnsköldsvik är för länet helt nödvändiga investeringar.

Det högerkonservativa blocket med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen hävdar att sänkta skatter, ökade privatiseringar och försämrade arbetsvillkor är lösningen på det mesta. Tvärtom vill vi Socialdemokrater se en aktiv politik som använder klimatomställnigen till att skapa fler jobb, skapar utbildningsmöjligheter för fler och investerar i gemensam infrastruktur. Tillsammans i ett utvecklat samarbete mellan det offentliga, privata näringslivet och akademi kan vi ta tillvara möjligheterna i Västernorrland och bygga bort hindren. Vi kallar det drivkraft Västernorrland!

Peder Björk, riksdagskandidat (S)