Förbättrad folkhälsa och hälsofrämjande insatser i Region Västernorrland

Region Västernorrland har halkat efter när det gäller det hälsofrämjande arbetet och de förebyggande insatserna. När övriga regioner förbättrar sina ohälsotal går det långsamt för Västernorrland, och underlagen kring folkhälsan visar att inte tillräckligt många nås med insatser.

– Vi kommer föreslå att regionstyrelsen ger ett uppdrag till regiondirektören att utreda hur Region Västernorrland ska arbeta mer effektivt kring hälsofrämjande insatser, för att förebygga ohälsa. Våra utmaningar är fortsatt stora, säger Glenn Nordlund (S) ordförande i regionstyrelsen.

Hur kan regionen förändra uppdraget så att kunskapen och kompetensen som finns kring hälsofrämjande når fler – det är målet för utredningen som ska vara klar i november.

För att kunna förebygga ohälsa och sjukdom behöver det preventiva arbetet vara en del i en vardag, så att man ska kunna få stöd där man befinner sig.

Enheten livsstilsmedicin / Österåsen kommer att omfattas av utredningen. Enheten har hittills haft ett starkt fokus på rehabilitering, och för att nå målen med nära vård behöver regionen jobba med förebyggande insatser även på andra sätt.

Det här är ett arbete som löper över flera olika verksamheter och nämnder. Regionstyrelsen har hand om uppdragen inom vårdvalet, där det idag finns preventionssamordnare vid samtliga hälso- och vårdcentraler i länet, hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar och styrelsen har också hand om lokalen Österåsen som sådan. Hälso- och sjukvårdsnämnden hanterar regionens del i det arbete som sker inom den regiondrivna primärvården och inom specialistvården kring prevention och folkhälsa. Det övergripande strategiska arbetet samt samverkan med civilsamhället ligger hos Nämnden för hållbar utveckling. Och allt samlas i regionplanen och under den gemensamma målbilden för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland.

Region Västernorrland behöver arbetar med rätt saker, och det man gör behöver ha önskad effekt.
– Utredningens syfte är att identifiera vad som eventuellt behöver förändras för att nå målet, att fler kan få ta del av hälsofrämjande, förebyggande, insatser så att länet får en mer hälsosam och friskare befolkning, avslutar Glenn Nordlund.