Krav på utbildning för att motverka våld i icke-normativa relationer

Socialdemokraternas distriktskongress i Västernorrland har ställt sig bakom ett förslag att driva på för mer utbildning för anställda inom sjukvård, rättsväsendet och socialtjänsten för att bättre kunna motverka risker för våld i icke-normativa nära relationer.

Personer i normativa och icke-normativa relationer löper båda lika stor risk att drabbas av våld i en nära relation. Men de som lever i en icke-normativ relation riskerar även att utsättas för samhällets fördomar, vilket kan försvåra deras möjlighet till relevant stöd och hjälp.

Motionärerna vill att Socialdemokraterna driver på för att personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och sjukvården ska få tillgång till mer utbildning om riskerna för våld i icke-normativa nära relationer. Personer i icke-normativa är en grupp där riskerna för våld i relationen identifierats i forskningssammanhang först de senaste åren, och distriktskongressen ställde sig bakom förslaget med målet att höja kunskapsnivån om riskerna för våld i nära relationer oavsett vilken relation det gäller.