Nystart Region Västernorrland

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet är överens om att styra tillsammans under mandatperioden 2023 – 2026. Vår gemensamma politiska plattform har fokus på länets utmaningar. 

En ekonomi i balans är en förutsättning för all verksamhet. Särskilt åren 2023 och 2024 ser den ekonomiska situationen för Region Västernorrland mycket ansträngd ut. Kriget i Ukraina, stigande inflation, ökade kostnader för pensioner och läkemedel samt minskade statsbidrag skapar stora utmaningar. Ekonomin styr hur Region Västernorrland behöver arbeta. Därför kommer vi att hantera ekonomin med stort ansvar. Fokus är förbättring av personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor samt att minska kostnader för inhyrd personal. 

Vårdens största utmaning är kompetensförsörjningen och personalen är regionens viktigaste tillgång. Brist på personal leder till brist på vårdplatser. Det leder till överbeläggningar, korridorvård och en stressig arbetsmiljö. Högre löner för vårdpersonalen, förbättrad arbetsmiljö och fler kollegor är tre prioriterade åtgärder för oss den kommande mandatperioden. För att lyckas behöver Region Västernorrland ta tillvara personalens erfarenheter, kunskap och förslag bättre än tidigare samt stärka det nära ledarskapet. En god verksamhet och en god arbetsmiljö går hand i hand. 

Omställningen till God och Nära vård behöver fortsätta, vårdens köer ska kapas och fler ska få vård i tid. Vi vill, bland annat, investera i robotkirurgi vid sjukhuset i Sundsvall, fortsätta utveckla ”framtidens vårdavdelning” och införa fler mobila team för att göra vården mer effektiv och tillgänglig. Primärvården ska vara kärnan i vården och behöver stärkas för att bli mer tillgänglig och för en ökad kontinuitet. Då vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och en minskad tillgång till utbildad personal måste hela vårdkedjan hålla ihop. Alla aktörer behövs för att vården och omsorgen för våra mest sjuka äldre ska fungera. 

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och leder till stort lidande för individen och närstående. Vi kan se att Barn- och ungdomsentrén hjälper många unga och deras familjer och därför vill vi fortsätta att öppna upp fler mottagningar i alla länets kommuner. Även samverkan med andra aktörer behöver utvecklas. 

Region Västernorrland är regionalt utvecklingsansvarig myndighet och arbetar för hela länets tillväxt. Vi prioriterar fler klimatsmarta jobb, dubbelspår på Nya Ostkustbanan, bättre kollektivtrafik, barn och ungas kultur och fler utbildningsplatser på Mittuniversitetet samt folkhögskolorna och fortsatt bredbandsutbyggnad i hela länet. Stärkt samarbete och samverkan med länets kommuner, näringslivet, civilsamhället, andra myndigheter och övriga aktörer är avgörande för hur väl Västernorrland utvecklas. Vi vill möjliggöra fler etableringar och ytterligare stärka tillgången på utbildad personal i hela Västernorrland.  

Våra kommande prioriteringar gör vi tillsammans i en stabil majoritet med hela Västernorrlands bästa i fokus. 

Glenn Nordlund Socialdemokraterna

Anna Strandh Proos Moderaterna

Jonny Lundin Centerpartiet