Primärvården: Frågor och svar

Vad vill Socialdemokraterna?

Socialdemokraterna vill öka fördelningen till primärvården, så att fördelningen mellan primärvården och den övriga vården blir mer jämlik. Idag uppgår nettokostnaden för primärvården till 15,56% av den totala nettokostnaden av hälso- och sjukvården i Västernorrland. Vi planerar att öka andelen spenderat på primärvård med minst en halv procent årligen under nästa mandatperiod. Det skulle lägga oss i nivå med län som Skåne och Västerbotten. I mandatperioden därefter vill vi se en fördelning i nivå med den i resten av landet – på 18,50%.

Varför är det nödvändigt?

För det första är det tydligt att primärvården i vårt län behöver utvecklas. Våra hälsocentraler måste få tillräckligt med medel för att kunna ta hand om patienterna och korta sina köer. Och personalen måste ges rätt förutsättningar för att ge patienterna bästa möjliga vård. På så sätt blir trycket på annan vård också mindre.

För det andra ser vi hur Västernorrlands primärvård är underfinansierad i jämförelse med andra län. Nettokostnaden för primärvården i Västernorrland uppgår till 15,56% av nettokostnaden för vården totalt. Rikssnittet för den här fördelningen ligger på 18,61%, med många av de nordliga skogslänen en bra bit över detta. Västernorrland är också det utav skogslänen som spenderar absolut minst på primärvården per capita.

Vad innebär detta i reella pengar?

Exakt vad det innebär i pengar är svårt att svara på, då vi söker ett långsiktigt skifte i hur primärvården finansieras i länet.

Däremot, utifrån 2017 års budget, där nettokostnaden för primärvården uppgick till 959 miljoner och 15,56% av hälso- och sjukvårdens totala kostnad, skulle en årlig halvprocentig ökning av anslagen innebära ett tillskott över 120 miljoner kronor till 2022. En ökning upp till 2016 års rikssnitt, som vi på längre sikt vill nå till, skulle innebära ett tillskott på 188 miljoner kronor årligen – en ökning av primärvårdens budget med nästan 20%.

Hur ska de utökade medlen spenderas?

Vi vill främst jobba med utökad tillgänglighet och en vård som kommer närmare dig som patient. Du som är mest sjuk ska få vård snabbare – vård efter behov inte storlek på plånboken. Vi vill arbeta med bättre öppettider på hälsocentralerna runtom länet och skapa en ökad flexibilitet för patienterna genom lösningar för mobil personal som kommer närmare dig. Och så vill vi utveckla och hitta nya sätt att arbeta online och via appar.

Men vi vill också göra arbetssituationen för de som arbetar inom vården bättre. Det är ingen hemlighet att Region Västernorrland hade kunnat bli en bättre arbetsgivare. Vi vill arbeta med uppdragsväxling, och låta proffsen får vara proffs. Vi vill att heltid ska vara norm inom vården. Och vi vill att det ska finnas ökad flexibilitet vid schemaläggning.

Det här förslaget ska också avlasta annan vårdverksamhet, vilket kommer att skapa en bättre arbetssituation även vid länets sjukhus.

Betyder detta att anslagen till annan vård ska minska?

Varifrån de utökade medlen till primärvården kommer att komma får vi se. Här spelar det till exempel stor roll vilken regeringen som tillträder efter valet. Om vi får en socialdemokratiskt ledd regering som är beredd att satsa på förbättrad välfärd finns det möjligheter att den här ökningen kan ske utan någon minskning på anslagen till annan vårdverksamhet. Västernorrland har dock en signifikant högre nettokostnad på t.ex. den somatiska vården i jämförelse med resten av landet.

Däremot är det en realitet att alla regioner, om landet styrs av en högerregering, kommer att se stora nedskärningar i statsbidrag. Både Centerpartiet och SD har lämnat in budgetförslag som skulle innebära nästan 100 miljoner kronor mindre i statsbidrag till Västernorrland varje år. Moderaternas skuggbudget innehåller också stora nedskärningar.

Varför säger inte (S) att ni ska satsa en specifik summa istället?

Det handlar om ett paradigmskifte – ett nytt sätt att tänka kring finansieringen av primärvården. Att till exempel lova 100 miljoner kronor säger inte så mycket, då det inte tar hänsyn till framtida finansiella situationer. Det tar inte heller hänsyn till på vilket sätt regionen kommer att styras. Eller vilka som styr landet – vilket har en stor påverkan på hur regionens ekonomi kommer att se ut i framtiden.

Vi bjuder gärna in andra partier i det här arbetet för att förbättra länets primärvård på lång sikt.

Väntas detta ha någon påverkan på antalet sjukhus i länet?

Socialdemokraterna är i vårt valprogram väldigt tydliga. Kommande mandatperiod ska det finnas 3 sjukhus i länet, med väl fungerande akutmottagningar på samtliga. Den möjligheten ryms även inom det här förslaget.

Vad mer vill Socialdemokraternas nya regionledarskap göra för Västernorrland?

Sedan tidigare har vi gett besked om att vi vill:

  • Utveckla länsklinikorganisationen. Vi ska förbättra det som behöver förbättras, som till exempel öka det lokala ledarskapet vid länets sjukhus.
  • Vi vill se ordning och reda inom sjukvården och styrning i hela organisationen. Vi vill inte skjuta över ansvaret på någon annan och på så sätt undvika att svara för vad vi vill.
  • Satsa på regional utveckling, inte minst genom ökad turism, en starkare landsbygd och fler statliga jobb.
  • Satsa på bättre kommunikationer inom länet – vi vill förbättra vägnätet och utöka kollektivtrafiken.
  • Kunna ställa ökade krav vid offentliga upphandlingar.