Region Norra Sverige för jämnare regional utvecklingskraft

Den 30/6 presenterades indelningskommitténs delbetänkande som har stor betydelse för det fortsatta bygget av Region Norra Sverige.

– Vi behöver bli starkare lokalt för att den regionala utvecklingen ska bli jämnare ? och det gäller självfallet över hela landet. Ska vi skapa en jämnare regional utvecklingskraft i Sverige krävs det att vi i hela landet blir starkare. I dag står de tre storstadslänen ensamma för mer än halva landets befolkning och har mellan 26 och 49 kommuner knutna till sig, säger Eva Sonidsson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland.

– Övriga regioner och län, som Västernorrland, har mellan 0,5 och 3,5 procent av befolkningen och 1 till 16 kommuner vardera. Det skapar självfallet klyftor och orättvisor. Ett större skatteunderlag och ett högre invånarantal ger en starkare röst och det ger i sin tur makt, inflytande och nya möjligheter till självständiga prioriteringar och gemensamma satsningar, säger Eva Sonidsson (S) vidare.

– En kraftfull region i norra Sverige är viktig för framtiden när det gäller jobben, kommunikationerna, tillväxten och näringslivets utveckling, samt självklart för hälso- och sjukvården, säger Eva Sonidsson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland och riksdagsledamot (S).

Regionalisering och urbanisering pågår över hela världen och även i Sverige rör sig invånarna över betydligt större geografiska områden än tidigare. De flesta samhällsfrågor i människors vardag berör mer än ett län ? hur vi bor, arbetar, studerar, reser och använde såväl offentlig som privat service.

– Med Region Norra Sverige får vi mer muskler i det gemensamma arbetet för gemensamma lösningar. Både ur ekonomisk och organisatorisk synpunkt är det nödvändigt och mer effektivt att samordna. I grunden är detta en demokratifråga. Vem ska ha makten att styra över vår regionala utveckling och tillväxt ? statliga tjänstemän eller folkvalda västernorrlänningar, säger Glenn Nordlund (S) kommunstyrelseordförande i Örnsköldsvik.

– Genom en organiserad och gemensam regionbildning i hela landet får alla invånare möjlighet att påverka i direktvalda organ. I dag hanteras de regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna olika beroende på var man bor. I dag hanteras den regionala utvecklingen av 10 regioner, 7 samverkansorgan och 4 länsstyrelser. Mer jämnstarka regioner kommer därför att ge bättre förutsättningar för kommunernas i norra Sverige, säger Glenn Nordlund.

Regionfrågan handlar  även om hälso- och sjukvård och inom det området finns redan i dag ett starkt samarbete att stå på och vidareutveckla. En större region får sammantaget fler och större resurser.

– Vi behöver vara fler och starkare för att exempelvis möta behoven hos en allt äldre befolkning, den snabba medicinska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Syftet med större regioner är ju att skapa organisationer som är bättre rustade att klara framtidens utmaningar och investeringsbehov, säger Erik Lövgren, socialdemokratiskt landstingsråd i Västernorrland.

Kontakt för mer information:

Eva Sonidsson, 070 ? 234 60 05

Glenn Nordlund, 070 ? 558 81 53

Erik Lövgren, 070 ? 325 15 00