Replik på insändare i Allehanda 2020-06-24

Coronapandemin berör de flesta i vårt land, på olika sätt. Så även Anders Karlsén, som i en insändare ger politikerna skulden för ev. sänkta pensioner år 2021. Sveriges riksdag och regering har gjort vad som varit möjligt för att hindra smittspridningen, säkerställa resurser till kommuner/regioner och inte minst att så långt som möjligt rädda jobb och företag.

Tio extra ändringsbudgetar, tillsammans 260 Mdkr har vi investerat i. Stora kreditgarantier och tillgång till kapital har säkerställts. Det har vi kunnat göra för att Sverige har välskötta och sunda statsfinanser. Vi har samlat i ladorna för att kunna hantera en situation som denna.

En av orsakerna till att vi kunnat bygga upp statens finanser över perioder av såväl låg- som högkonjunktur är vårt finanspolitiska ramverk. En av förutsättningarna är ett pensionssystem helt frikopplat från statens budget, med fristående funktion och finansiering. Att systemet inte levererar tillräckligt bra pensioner är sant, men det måste lösas via hög sysselsättning och höjd premienivå. Styrkan är att det är frikopplat från kortsiktiga politiska beslut, eftersom pension och pensionssystem är ett generationskontrakt.

Det är inte dagens politiska beslut som (sannolikt) sänker utgående inkomstpensioner år 2021. Det beror på att inkomstindex för löntagarna sjunker som en följd av kraftigt ökad arbetslöshet, pga. Covid-19. När löntagarnas inkomstutveckling försämras påverkar det också pensionerna. En ytterligare ”Coronaeffekt” som kan påverka inkomstpensionerna är börsens utveckling. AP-fonderna påverkas liksom individernas premiepensioner. De pensionärer som endast har garantipension och eventuella bostadstillägg påverkas inte alls av ”Coronaeffekten”.

Finns det då bara negativa nyheter på pensionsområdet?

Nej, inte alls. Regeringen har, efter ett bra arbete i Pensionsgruppen, beslutat om ett pensionstillskott om max. 600 kr/månad fr.o.m. 2021 för de med en pension mellan 9 000 – 17 000 kr per månad. Sedan hoppas vi också att alla minns höjningar av bostadstillägget som infördes 2020 och de skattesänkningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort i fyra steg, senast nu i år.

Att bygga ett rättvist samhälle tar tid. Vi Socialdemokrater fortsätter det jobbet. Pension är uppskjuten lön och alla ska en lön och därmed en pension det går att leva på!

Ingemar Nilsson (s) riksdagsledamot från Västernorrland