Rösta rätt – Norrland behöver EU

Den senaste tiden har jag ägnat ganska mycket tid och funderingar åt hur förutsättningarna för våra kommuner och regioner ser ut.

Jag har själv varit involverad i utredningen om det kommunala kostnadsutjämningssystemet och förslaget, ”Lite mer lika”.

Man kan ha många synpunkter på förslaget, men om man studerar det lite mer noga, så beskriver det på ett tydligt sätt de stora utmaningar våra kommuner och regioner/landsting står inför.

Förslaget har varit ute på remiss och nu börjar diskussionerna i riksdagen. Klart är att mer behöver göras för att utjämna skillnaderna i kostnaderna som finns och där de regionala olikheterna är uppenbara.

Utredningen föreslår bland annat att gleshet och socioekonomisk bakgrund ska få större betydelse i systemet. För ytstora, relativt glest befolkade Norrlandskommuner är detta en inriktning som ger bättre förutsättningar att klara sina viktiga uppdrag.

Jag har också deltagit på en hearing (underbar svengelska) om Kommunutredningen, dess studier och embryon till förslag. Där förstärks bilden av de utmaningar våra välfärdsproducenter står inför, minst sagt.

Frivillig samverkan, kommunsammanslagningar, kommunalt självstyre, ansvarsutkrävande, demokrati och påverkan. Många frågor och ännu så länge ganska få svar.

Svårigheterna är flera och stora. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kom i förra veckan med sin ekonomirapport. Tuffa budskap som kräver eftertanke, både om hur vi hanterar samhällsekonomin men också vilka prioriteringar vi måste göra.

En del av frågorna är större i norra Sverige i flera avseenden, så också i Västernorrland. Befolkningsutvecklingen, demografin, utbildning, kompetensförsörjningen, investeringsbehoven är några exempel.

Men varje utmaning är också en möjlighet. Vi har fantastiska möjligheter och tillgångar.

Vi har människorna, en sagolik natur, råvarorna- och naturtillgångar, jord- och skogsbruk, industrin. Vi har mycket av det som kan vara svaret, eller åtminstone en del av svaret, på framtidsutmaningarna, inte minst klimat- och miljöfrågorna. Det som behövs är rimligt likvärdiga möjligheter.

En sådan möjlighet för oss och för våra kommuner och för regionen är vårt EU-medlemskap.

Västernorrland är ett av de 3-5 län i landet som har högst nettoexport. Vårt medlemskap i EU är nära nog avgörande för vår exportindustris förutsättningar.

Därför är utvecklingen av vilket EU vi vill ha så viktigt för oss i Västernorrland. Ett EU med öppenhet, ökad handel, minskade hinder avgörande för framtidens jobbmöjligheter.

Våra kommuner och regionen har under tiden vi varit medlemmar getts chansen att ta del av

EU:s gemensamma resurser inom ramen för bland annat regionalfonden. För våra kommuner är detta en del av svaret på de framtidsutmaningar vi står inför.

Därför går jag och röstar i EU-valet. Jag röstar för en fortsatt utveckling av ett öppet, tillåtande Europa. Ett EU som ger våra företag och kommuner/regioner mer jämlika förutsättningar. Jag röstar för ett Europa som skapar fler trygga jobb, ett mer socialt och rättvist Europa och stoppar osund konkurrens.

Då behövs din och min röst på Socialdemokraterna. Vi ses i vallokalen!

Ingemar Nilsson