Vårt Västernorrland kan bättre – Socialdemokraternas 20 punkter för de första 100 dagarna år 2023

Idag har Socialdemokraterna Västernorrland presenterat tjugo punkter för att rivstarta genomförandet av sitt valprogram. 20 punkter som ska vara genomförda under de 100 första dagarna 2023 om Socialdemokraterna får förtroende att fortsätta leda region Västernorrland.

Förslagen handlar om att så fort som möjligt sätta igång arbetet för att
– ge rätt vård i rätt tid och korta köer och väntetider
– stärka hela vårdlaget genom bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö
– ta tillbaka den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården bl a genom att jobba med att begränsa bemanningsföretagen

– Den kommande mandatperioden är totalt 1461 dagar men redan de första hundra dagarna har Socialdemokraterna satt upp tjugo konkreta punkter för vad som ska uppnås i Region Västernorrland och vilka beslut som behöver fattas, säger Glenn Nordlund, Socialdemokraternas 1a namn på regionlistan.

– Våra punkter är konkreta, realistiska och genomförbara om vi får väljarnas förtroende. Vi vill visa att vi Socialdemokrater har en plan för hur vår politik ska förverkligas och att vi inte lämnar tomma löften, säger Sara Nylund, Socialdemokraternas 2a namn på regionlistan.

– För oss Socialdemokrater är det viktigt att presentera vad vi omedelbart kommer att göra som kommer att ge effekt och vara viktiga steg för att vi ska förverkliga alla våra förslag för hälso- och sjukvården och program för Västernorrland, säger Elina Backlund Arab, Socialdemokratisk regionkandidat.

20 punkter för de första 100 dagarna

Den kommande mandatperioden är totalt 1461 dagar men redan de första hundra dagarna har vi satt upp tjugo konkreta punkter för vad vi vill uppnå i Region Västernorrland och vilka beslut som behöver fattas de första 100 dagarna 2023.

Punkterna utgår från målen i valprogrammet Drivkraft Västernorrland, för god och jämlik hälso- och sjukvård för hela länet. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården, stärka hela vårdlaget och rätt vård i rätt tid.

Under de första hundra dagarna vill Socialdemokraterna Västernorrland:

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården

 1. Tillsammans med kommunerna starta arbete för att öka tillgången till tidig hjälp och stöd i skolan för barn som behöver det.
 2. Lägga förslag om nya insatser på nationell nivå för att hantera riskerna med bemanningsföretag inom vården.

  Stärka hela vårdlaget
 3. samarbetet med de fackliga organisationerna för att fortsätta minska hyrberoendet.
 4. Starta ett projekt för att skapa framtidens vårdavdelning för en bättre arbetsmiljö, med nytänk kring hur den bästa vården kan bli verklighet.
 5. Besluta om att införa fria arbetsskor för vårdens personal.
 6. Prioritera förstärkningar till personalvård för anställd personal.
 7. Fatta beslut om att ta fram en kompetensförsörjningplan i samarbete med alla länets aktörer.
 8. Bidra till beslut om fler utbildningsplatser för vårdens yrkesroller i Västernorrland.
 9. Besluta om platsgaranti för praktikplatser inom vården.
 10. Besluta om anställningsgaranti till alla som examineras som undersköterska eller sjuksköterska från en utbildning i länet.

  Rätt vård i rätt tid
 11. Ta fram en plan för att utöka barn- och ungdomsentrén för tidig hjälp vid psykisk ohälsa till barn, unga och deras familjer till att fysiskt finnas i alla länets kommuner.
 12. Säkerställa att BUP ger rätt vård i rätt tid, inklusive de nyöppnade slutenvårdsplatserna, genom tydliga mål och tät uppföljning.
 13. Fatta beslut om att införa patientkontrakt.
 14. Fatta beslut om att erbjuda fler vuxna tider inom folktandvården för att möta behoven hos alla åldrar.
 15. Förstärka primärvården med målet att erbjuda en första bedömning i den regiondrivna primärvården inom 24 timmar.
 16. Fatta beslut om målet maximalt 1200 listade patienter per anställd läkare i den regiondrivna primärvården, för den som är äldre eller har kronisk sjukdom.
 17. Investera i robotkirurgi vid sjukhuset i Sundsvall.
 18. Öka antalet planerade operationer som genomförs i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.
 19. Starta fler mobila team i specialistvården och primärvården i samarbete med patientföreningarna.
 20. Införa hälsosamtal till alla 75-åringar med fokus på framtida vård och omsorgsbehov.

Korta köer, förbättra för personalen och utveckla framtidens goda och nära vård

Vi vill vara tydliga med vad vi tror är möjligt, utan att överdriva eller lova sådant som inte kan bli verklighet. Våra förslag syftar till att ge varje invånare rätt vård i rätt tid. För att klara av det behöver vi stärka hela vårdlaget och återta den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården. Alla invånare i Västernorrland ska kunna lita på att vården finns där när den behövs, oavsett vem man är eller vad man tjänar.

Vi ser de problem som finns och vi har lösningarna. Vi är redo att fortsätta korta köerna, att fortsätta göra satsningar på personalen och att fortsätta utveckla framtidens goda och nära vård.

Ett Västernorrland med stabilt ledarskap och långsiktighet

Framtiden kräver att vi tar ansvar. Ansvar för kompetensförsörjningen som en del i den gröna omställningen och ansvar för den goda vården. Och den kräver att vi gör det som ett län – ett Västernorrland. Därför handlar våra förslag om att använda hela länets samlade resurser för hela länets bästa, för hela länets utveckling och hela länets framtid. Vi är starkast tillsammans. Utmaningarna kan verka stora men vi har lösningarna på framtidens krav, lösningar som är hållbara och genomförbara, som tar hänsyn till Västernorrlands förutsättningar och möjligheter.

Det krävs ansvar för ekonomin, på både kort och lång sikt.

Vi Socialdemokrater tar ansvar för hälso- och sjukvården och dess medarbetare här och nu. Men det är nödvändigt att även långsiktigt ta ansvar – för vården, personalen och ekonomin. En återgång till en ekonomi i fritt fall är inte bra för skattebetalaren, patienten eller för personalen.  Vi kommer inte att bidra till några ofinansierade, långsiktigt skadliga, beslut. Det gäller inte bara de första hundra dagarna utan samtliga 1461 dagar nästa mandatperiod. Socialdemokraterna Västernorrland kommer hantera regionens ekonomiska resurser ansvarsfullt.