Vi fortsätter höja lönerna

Socialdemokraterna vill satsa ytterligare 50 miljoner på en extra lönerevision som ska genomföras så snart det är möjligt och att ”bonusen” för uppskjuten semester även ska omfatta undersköterskor. 

– Vi socialdemokrater föreslår att 50 miljoner ytterligare satsas på en extra lönerevision. Den ska genomföras tillsammans med de fackliga organisationerna och omfatta alla sköterskegrupperna och även undersköterskor och skötare, säger Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas 1:a namn i regionvalet.

Den redan genomförda satsningen med 30 miljoner till löneökningar var det första steget mot en långsiktigt hållbar bemanning. Denna insats sågs som nödvändig för att snabbt påverka kompetensförsörjningsläget, men vi kan se att det även har skapat nya utmaningar när det gäller bemanningsläget i stort. Nu vill vi Socialdemokrater i region Västernorrland ta nästa steg. Vi vill se att de fackliga organisationerna på ett tydligare sätt får vara med i utformningen av satsningen och på det sättet kan brister med större sannolikhet undvikas. De fackliga organisationerna besitter stor kunskap och kompetens som regionen måste ta tillvara för att skapa en bra arbetsmiljö för personalen som i sin tur kan ge patienter och medborgare en god hälso- och sjukvård.

Viktigt är att det omfattar hela vårdlaget…

– Vi socialdemokrater lämnar också ett antal förslag kring ”bonus/semesterpaket” för att klara sommarbemanningen i de fall som det är nödvändigt. Ingen ifrågasätter att det behövs extra insatser för att klara detta, framför allt inte den som frivilligt avstår sin sommarsemester. Viktigt är att det omfattar hela vårdlaget, undersköterskor, skötare, sjuksköterskor, barnmorskor, och biomedicinska analytiker på de arbetsplatser som omfattas, säger Glenn Nordlund.

Förvaltningsledningen i regionen har arbetat fram ett detaljerat förslag till ”sommarpaket” och nu är det också viktigt att innan det är slutligt fastslaget, att det hanteras av respektive chefsnivå i samverkan med de fackliga organisationerna.

Sammantaget kommer satsningen på 50 mkr tillsammans med den tidigare på 30 mkr och det särskilda sommarpaketet att landa på över 100 mkr. Det är en satsning som möjliggörs av att den Socialdemokratiska regeringen gjort stora välfärdssatsningar och att det under denna mandatperiod skapats ordning och reda i regionens ekonomi. Vi är dock väl medvetna om att nu intecknas ett ekonomiskt utrymme som gör det mycket viktigt att noga följa den ekonomiska utvecklingen för regionen.

– Inget av våra förslag förtar vikten av övrigt arbete eller uppdrag som pågår kring personalrekrytering, kompetensväxling, nära ledarskap och för att förbättra arbetsmiljön, säger Glenn Nordlund.