Skolan ska prioriteras före skattesänkningar

170531

Den svenska skolan har fantastiska möjligheter. De allra flesta elever trivs i skolan och når målen. Många lärare talar med stolthet om sitt yrke och om sina elever. Förskolans barngrupper har inte varit mindre sedan 1992. Men skolan står också inför utmaningar som kräver kraftfulla insatser. Kunskapsresultaten är fortfarande för låga. Ett system med skolpeng, marknadsstyrning och vinstjakt – det enda i världen av sitt slag – har skapat klyftor som fått växa sig stora under lång tid.

För att vända utvecklingen måste det bli ett stopp för vinstjakt och experiment och istället ett fokus på kunskap. Frågan som alltid ska ställas är: hur ser vi till att varje barn lär sig mer? Vi socialdemokrater har på vår kongress slagit fast vägen dit. Det handlar om att satsa på tidiga insatser, en jämlik skola och ett mer attraktivt läraryrke. Kvaliteten i undervisningen måste höjas. Helt avgörande är också att det är ordning och studiero i klassrummet.

Alltför många elever går ut nian utan behörighet till gymnasiet. Den utvecklingen ska vändas. Skolor som har många elever med stödbehov får nu större ekonomiska resurser och möjlighet att anställa de bästa lärarna genom Samverkan för bästa skola och en särskild Jämlikhetspeng. Fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet ger tidigt stöd. Sommarskola ska ges till alla elever som i slutet av grundskolan ändå riskerar att inte nå målen.

En annan stor utmaning är att många barn och unga som nyligen kommit till Sverige ska få möjlighet att nå målen i skolan, utan att undervisningen försämras för de barn som redan går i klassen. En avgörande faktor för att lyckas med uppdraget är att alla skolor är med och delar på ansvaret och att de nyanlända eleverna inte blir för många på en och samma skola.

Lärarbristen har vuxit sig stor under lång tid. Om skolresultaten ska höjas måste lärarna bli fler, få rätt förutsättningar och mer tid för sitt kärnuppdrag – undervisningen. Därför behövs fler platser på en bättre lärarutbildning och lärarassistenter som kan avlasta den administrativa bördan. För att höja läraryrkets attraktivitet satsar vi på bättre fortbildning med fler insatser liknande matematiklyftet, fler möjligheter att utvecklas i yrket och på ett lärarlönelyft som gett 65 000 lärare en höjd lön med i genomsnitt 2600 kronor i månaden.

Det har betydelse vilken regering som styr Sverige. Vårt mål är att Sverige ska ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Därför skapar vi ett utrymme för kraftfulla investeringar i skolan, 11 miljarder kronor bara i år. Vi socialdemokrater kommer, till skillnad från de borgerliga partierna, alltid att prioritera investeringar i skolan och lärarna framför stora skattesänkningar.

Lena Hallengren (S), ordförande riksdagens utbildningsutskott
Eva Sonidsson (S), ordförande Socialdemokraterna Västernorrland och riksdagsledamot