Länsprogrammet 2018-2022

Länk till Trycktprogram 2018-2022 

Valprogram för Socialdemokraterna i Västernorrland 2018-22

”Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och på alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

 

Välfärden ska nå oss alla

Grunden till ett gott liv är ett meningsfullt jobb, en bra bostad och en aktiv fritid. För att alla ska nå dit behöver vi bra skolor och gemensamma satsningar på vård och omsorg i det vi kallar välfärden. Alla ska bidra och alla ska få del av det växande välståndet. Vi ska vara ett län för jämlika människor. Vi vill använda politiken till att utjämna skillnaderna i livsvillkor och vi vill ge alla möjlighet att forma ett spännande och värdigt liv. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

 

Trygghet under hela livets gång

Trygghet kan betyda många olika saker. Det handlar om vår egen och våra närståendes hälsa och åldrande, om boende och om tillgänglighet till service. Här behöver vi utveckla varierade boendeformer.

Jobbet ger oss ekonomisk trygghet. Tryggheten ska gälla i hem och på arbetsplatser, på gator och torg, i affärer, på busshållplatser, i badhus och på skolgårdar. Såväl i städerna som på landsbygden. Det brottsförebyggande arbetet är särskilt viktigt och brottens orsaker ska bekämpas. Polisen måste med nya resurser se till att fler brott klaras upp. Särskild kraft måste ägnas åt flickors och kvinnors trygghet. Våld i nära relationer ska aldrig accepteras.

 

Västernorrland ska vara gott att växa upp i.

Barnens bästa ska genomsyra vår politik i länet. Det gäller allt från planering av förskolor och skolor till trafikplanering och boendemiljöer. Vi vill utveckla dagens friluftsaktiviteter och öka tillgängligheten till kulturupplevelser. Vi vill prioritera elevernas arbetsmiljö i skolan och erbjuda en elevhälsa av högsta kvalitet och med god tillgänglighet. Genom att kommunerna utvecklar utbudet av gymnasielinjer i samverkan, ska kunskapen nå till alla ungdomar. Vi ska ha en skola och en vuxenutbildning som ger eleverna förutsättningar att söka den utbildning de önskar och som möter näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare.

 

Tryggheten gäller hela vår livsmiljö.

Våra vatten och våra marker måste skyddas från nedsmutsning. Vi Socialdemokrater verkar för en hållbar och giftfri miljö i Västernorrland. Vi måste också rusta och förbereda oss för extrema vädersituationer och stormar. Kommunikationerna måste fungera sommar som vinter. Det ska vara enkelt att resa både inom länet och till omkringliggande län. Elnät och datanät ska fungera. Vi behöver bredband som binder samman hela länet.

 

Ett län med upplevelser – ett län som håller ihop

Ett rikt och tillgängligt kulturliv i länet är avgörande för vår livskvalitet. Det gäller för alla åldrar, och kulturen ska präglas av mångfald och nyskapande. Våra gemensamma kultursatsningar, närheten till naturen och alla möjligheter till utbildning gör Västernorrland till en plats att värna och vara stolt över. Länets sju kommuner i en gemensam region, måste tillsammans bidra till att vi människor känner samhörighet med varandra. Mer fokus ska sättas på kultur och integration.

 

Vi värnar en vård efter behov i en jämlik och rättvis hälso- och sjukvård

Oavsett vem du är eller var du bor, ska du kunna lita på att du får en god vård när du behöver den. Privata aktörers strävan att göra vinst, får aldrig ske på bekostnad av kvaliteten eller av vårdpersonalens villkor.

Sverige rankas bland de bästa i världen vad gäller hälsa, samtidigt är utmaningarna stora i form av köer, bristande tillgänglighet och svårigheter att rekrytera personal.

Vi socialdemokrater ser fyra områden som vi särskilt vill arbeta med för att förbättra vården i Västernorrland. vi vill stärka personalen, säkra tillgången till modern vård och behandling, förbättra tillgängligheten och förbättra samverkan mellan alla aktörer kring patienten.

 

Vården måste anpassas för dagens människor – och för framtidens

Dagens sjukhustunga organisation är byggd under och för en annan tid. Vi måste ställa medborgaren i centrum i stället för dagens organisation. Den nära vården, som vi får på hälso- och vårdcentralen, måste stärkas och utvecklas. Ny teknik som följer med digitaliseringen ger nya möjligheter. Allt fler saker kan göras på distans. Utökade öppettider är ett annat sätt att öka tillgängligheten.

Vi socialdemokrater värnar våra sjukhus i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik som alla har ett gemensamt ansvar för länets specialistsjukvård. Även i framtiden finns akutmottagningar, som är öppna dygnet runt, på alla våra tre sjukhus. Medborgarnas hälsa är i centrum, därför betonar vi socialdemokrater vikten av ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med föreningslivet. Kultur, idrott, friluftsliv och utbildning är centrala faktorer både för den enskildes hälsa och för folkhälsan. Hälsosamtalen för 40-, 50- och 60-åringar, samt livsstilsundersökningar är viktiga redskap i folkhälsoarbetet.

 

Personalen är nyckeln till en trygg, god och jämlik vård

Kvalitet skapas av personalen. Därför behöver vården göra det möjligt för personalen att jobba med systematisk kvalitetsutveckling. Vi vill att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Regionen ska erbjuda alla anställda trygga heltidsanställningar, möjliggöra för flexibla schemaläggningar och ge förutsättningar för kompetens- och fortbildning. Ledningen och styrningen av hälso- och sjukvården behöver förbättras. För förbättrade resultat är det viktigt att vi tar tillvara och sprider goda exempel inom organisationen.

 

Tillgängligheten ska förbättras

Sjukvården behöver bli mer tillgänglig. Väntetiderna i specialistvården ska klara vårdgarantin och den som söker vård vid vårdcentralen ska få svar samma dag.

Vård vi behöver ofta ska finnas nära. När vi behöver transporteras ska resan vara trygg och säker.  Dagens medborgare ställer andra krav än gårdagens, till exempel vad gäller öppettider och möjligheter att ta kontakt via andra kanaler som mejl, sms eller appar. Det ska vara möjligt att träffa vårdpersonal i hemmet antingen fysiskt eller genom den digitala tekniken.

Den som har svårast att föra sin egen talan måste prioriteras och få mest stöd. Det kan handla om barn, personer med psykisk ohälsa och äldre med kroniska sjukdomar. Här vill vi ytterligare utveckla möjligheten till stöd, hjälp och vård i hemmet. Men vi understryker också vikten av förebyggande och tidiga insatser, samt förstärkt samarbete med elevhälsan.

 

Samordning och samverkan. 

Hälso- och sjukvården behöver sammanhållna och samordnade vårdkedjor mellan specialistvård, primärvård och hemsjukvård. Det ska vara tydligt vem som ansvarar och planerar din vård, och hjälper och lotsar dig i sjukvårdssystemet. För att skapa trygghet och en god hälsa ska samordningen mellan primärvården, specialistvården och kommunerna fungera för den enskilde. Äldre som lämnar sjukhuset ska ha en trygg hemgång och det gäller också att samarbetet med andra aktörer fungerar väl.  Organisations- och förvaltningsgränser som hindrar samarbetet ska rivas.

Psykiatrin, särskilt riktad till barn och unga, ska fokusera på tidiga insatser och förebyggande arbete. Köerna behöver kortas. En första linjes psykiatriska vård behöver etableras tillsammans med länets kommuner, och den måste fokusera på tidiga insatser. I det arbetet bör primärvården ges förutsättningar att ta ett större ansvar. Missbruksvården måste också utvecklas och stärkas.

Folkhälsoarbetet omfattar våra livsvillkor och alla delar i livet. Dessa områden kräver ett fungerande samarbete med kommunerna.

Socialdemokraterna betonar också vikten av en god samverkan med den ideella och idéburna sektorn.

Vi socialdemokrater ser därutöver behovet av en ökad nationell samordning, i likhet med det arbete som gjorts kring vissa cancerformer. Allt ska inte göras överallt. När vi har behov av vård vill vi ha den bästa tänkbara vården, även om det innebär att vi måste resa.

Även i länet behöver vi fortsätta arbeta med vad som ska utföras var, för att länets innevånare ska erbjudas en vård med samma kvalitet som övriga landet. I det arbetet är personalen nyckeln och framgångsfaktorn.

 

Vi Socialdemokrater i Västernorrland vill:

 • satsa på primärvården genom att utveckla den nära vården.
 • underlätta för den enskilde att vara patient genom att utveckla samordnade och sammanhållna vårdkedjor.
 • göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig för den enskilde genom att använda den nya tekniken och digitaliseringen för att höja kvalitén.
 • korta väntetiderna och vårdköerna, öka tillgängligheten och minska överbeläggningarna på sjukhusens vårdavdelningar.
 • Öka och bredda det regionala utbudet av utbildningar för att trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.
 • fortsätta arbetet med att göra regionen till en attraktiv arbetsgivare för bättre vård och minskat stafettberoende.
 • ge primärvården ökade förutsättningar att utveckla ett ökat ansvar för den psykiatriska vården.

 

Regional utveckling för fler jobb och en hållbar utveckling

Alla som kan ska arbeta. Jobben och allas rätt och möjlighet att delta i arbetslivet är för oss Socialdemokrater alltid den viktigaste politiska frågan. Arbetet är för individen den viktigaste frihetsfrågan och det är en förutsättning för vårt gemensamma, solidariska samhällsbygge. Vi kommer som alltid-att jobba för full sysselsättning. I Västernorrland har vi goda förutsättningar att fortsätta det arbetet. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

 

Ett starkt näringsliv för framtiden.

Västernorrlands bruttoregionalprodukt tillhör de högsta i landet. Vårt län är en av de regioner i Sverige som har högst nettoexport. Vi har starka basnäringar med skogsindustrin i en nyckelroll för såväl jobben som för flera av de utmaningar som gäller miljö- och klimat. Västernorrland är ett energilän som producerar stora delar av Sveriges elekticitet via vatten- och vindkraft. Vi har en god tillväxt i viktiga framtidsbranscher som IT och besöksnäringen, och en fortsatt stark position med många jobb inom finanssektorn. Vår region har dessutom god tillgång till högre utbildning.

 

Kapital, kunskap och människor utvecklar Västernorrland

Vårt län står inför en rad både framtidsutmaningar och möjligheter när det gäller den regionala tillväxten och utvecklingen av jobb och företagande. För en framgångsrik utveckling av näringslivet krävs god tillgång på kapital, en välfungerande infrastruktur men också god samverkan, samarbete och stöd från kommunerna och regionen. En av de enskilt viktigaste utmaningarna är tillgången på kompetens och människor som kan ta de jobb som utvecklas och växer fram inom såväl privat som offentlig verksamhet. För att möta arbetskraftsbehovet hos såväl privata som offentliga arbetsgivare i regionen krävs i viktiga branscher mer av lokalt förlagd högre utbildning.

Folkbildningen är ett viktigt redskap för att skapa ett jämlikt och integrerat samhälle. Den bidrar till att stärka demokratin och utveckla den enskilda människan och samhället

Vi socialdemokrater ser vikten av att hålla ihop utveckling i våra tätorter med det omgivande landskapet. Stad och land måste ges likvärdiga möjligheter, även i det regionala perspektivet. En utbyggd medborgarservice och ökade satsningar på kollektivtrafik är två viktiga inslag.

Regionens stora ansvarstagande för människor på flykt innebär både möjligheter och utmaningar. Rätt hanterat, genom utbildning och jobb, blir de senaste årens tillskott på nya innevånare en framgångsfaktor för vår region. Jobb är den viktigaste och mest framgångsrika formen av integration. Därför måste vi klara att matcha de kunskaper som nyanlända bär med sig med det stora kompetensbehov som finns i länet. Rätt hanterat blir de senaste årens invandring en betydande framgångsfaktor för länets utveckling.

 

Västernorrlands möjligheter

Vi måste satsa på områden där regionen redan har bra förutsättningar, men möjligheter skapas också genom att utveckla helt nya saker. En fortsatt utveckling av skogens och skogsindustrins produkter kräver inte minst en ökad satsning på forskning och utveckling. En annan nyckel till framtiden för Sverige och Västernorrland är bioekonomin. Bioenergi är en av lösningarna inom klimat- och miljöområdet. Landets första bioraffinaderi kan med fördel anläggas i Västernorrland. Med ökat industriellt trähusbyggande når vi såväl klimatvinster som förutsättningar för fler jobb i vår region.

Samhället digitaliseras i allt snabbare takt. Det innebär spännande utmaningar – och möjligheter. Vi behöver stärka förutsättningarna för regionen att ta en ledande position inom IT-branschen i Sverige genom fortsatta etableringar, privata och offentliga, inom IT-sektorn. Den nationella livsmedelsstrategin och ett nationellt skogsprogram skapar stora möjligheter att utveckla de gröna näringarna i Västernorrland, exempelvis inom livsmedelsproduktionen. Tillsammans med den allt viktigare besöksnäringen utgör de gröna näringarna några av de viktigaste framtidsbranscherna.

Detta kräver att vi har regionala strategier för att utveckla dessa områden.

För oss socialdemokrater är det viktigt att stödja en utveckling av näringslivet till företag som har schyssta villkor för de anställda. Därför måste offentlig upphandling användas för att kräva kollektivavtal av de företag som levererar till offentlig sektor.

Vi socialdemokrater i Västernorrland vill arbeta för:

 • ökade satsningar för att förstärka regionens infrastruktur. Våra prioriteringar ligger fast, dubbelspår på Ostkustbanan, upprustning av Ådalsbanan, förbifart E4 Örnsköldsvik och fortsatt utbyggnad av bredband.
 • att öka den regionala utbildningskapaciteten via lokala lärcentra och inom Yrkeshögskola och YrkesVux, för ökad tillgång på högskoleplatser, samt till att utveckla länets folkhögskolor.
 • att utveckla universitetens samverkan med regionens företag och offentliga aktörer, samt att öka satsningarna på forskning- och utveckling.
 • ökat byggande, med inriktning mot hyresrätter samt äldre- och trygghetsboende och där byggande i trä prioriteras.
 • fortsätta satsningar på besöksnäringen.
 • att stärka förutsättningarna för regionens gröna näringar.
 • att fler statliga jobb ska förläggas Västernorrland, och för mer av statlig service och närvaro i hela regionen.
 • bättre integration via utbildning och jobb för att klara regionens kompetensförsörjning.
 • att öka effektiviteten i offentlig upphandling och kräva kollektivavtal.
 • att fortsätta satsningarna på regionens kollektivtrafik.

 

facebook Twitter Email