Partidistriktscirkulär nr 8 – 2015

 
PD-cirkulär nr 8 i PDF format 

 

Innehåll

 • Förtroenderåd 10-11 oktober ? anmälan om boende senast 28 augusti
 • Medlemsutvecklingen
 • Medlemsvärvartävling
 • Goda exempel för fler jobb
 • Kartläggning integration
 • Höstkampanjen 5-18 oktober
 • Nytt medlemssystem
 • Påminnelser

Förtroenderåd 10-11 oktober ? anmälan om boende senast 28 augusti – BRÅDSKANDE

Ansvarig: Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected]

Bilaga: nr 1

För att hålla kostnaderna nere och inte stå med kostnader utan att någon nyttjar det behöver vi veta följande före den 28 augusti till

 • Hur många fler än ombuden kommer att delta vid Förtroenderådet från er arbetarekommun?
 • Hur många enkelrum/respektive dubbelrum vill er arbetarekommun boka? (bokningarna är bindande)
 • Om det finns särskilda matpreferenser som gluten, vegeterianer eller allergier (detta kan meddelas fram till 5 oktober)

Detta meddelas till Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected]
 

Medlemsutvecklingen

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 2

Medlemsutvecklingen har avstannat och går bakåt just nu. I bilaga finns aktuella läget för alla arbetarekommuner, hur många värvats, hur många som finns i interimregistret och hur många obetalda medlemsavgifter som finns för närvarande, samt åtgärder från PD och partikansliet nationellt. Detta kräver dock också att varje AK funderar kring vilka åtgärder som de kan vidta.
 

Medlemsvärvartävling och stimulanser

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 3

Som en del för att stimulera medlemsvärvningen utlyser partidistriktet en medlemsvärvartävling. Den är både arbetarekommunvis och individuell, samt att den även innehåller individuella stimulanser.
 

Goda exempel för fler jobb

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 4

Jobben är och kommer att vara Socialdemokratin och arbetarrörelsens enskilt mest viktiga fråga. Alla politiska insatser på alla nivåer måste ställas i förhållande till hur vi når målet om EUs lägsta arbetslöshet 2020.  Därför vill vi samla in 1-3 exempel från varje arbetarekommun på åtgärder, insatser och initiativ för jobb och utveckling, som kan utgöra exempel och något för andra att inspireras av. Tanken är att vi ska använda detta för att visa upp vad vi gör för att skapa jobb och utveckling i Västernorrland och för att sätta fokus på jobben.

Exemplen får beskrivas på max en A4 sida tillsammans. Det skulle vara bra att få detta redan den 15 september. Skickas till Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]
 

Kartläggning integration

Ansvarig: Andreas Sjölander, 070 ? 899 86 88 [email protected]

Bilaga nr 5

Distriktskongressen beslutade att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att jobba kring frågan om praktisk integration. Arbetsgruppen vill göra en ekartläggning, kring vad som upplevs som svårigheter och utmaningar, likväl det som fungerar bra och som kan utgöra goda exempel. I bilaga nr 5 finns de frågeställningar som arbetsgruppen behöver få in senast den 30 september. Svaren skickas till Andreas Sjölander, 070 ? 899 86 88 [email protected]
 

Höstkampanj 5 ? 18 oktober

Ansvarig: Andreas Sjölander, 070 ? 899 86 88 [email protected]

Partietcentralt har utlyst 5-18 oktober som tid för höstkampanjen. Inriktning och innehåll känner vi idag inte till. Däremot kan det vara bra att redan nu planera denna tidsperiod som kampanjveckor. Partidistriktet kommer att arbeta med att under kampanjperioden placera ut våra riksdagsledamöter till alla arbetarekommuner. Valkretsombudsman kommer att planera utplacering av ledamöterna och kommer därefter kontakta arbetarekommunernas kampanjledare och ordföranden som i sin tur får ansvaret över programmet för dagen. All återkoppling och eventuella önskemål vad gäller medverkan från riksdagsledamöterna under kampanjveckorna går genom Andreas Sjölander 0611 ? 156 28, 070 ? 899 86 88 [email protected]
 

Medlemssystem

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 6

Det pågår ett arbete för nytt medlemssystem. Tidplanen för ett nytt medlemssystem är att det ska upphandlas under hösten och ska sättas i sjön t o m februari 2016. Manualer och utbildningar ske under hösten 2015.
 

Påminnelser:

 • 28 augusti Sista dag att meddela start, plats, ledare och upplägg för Medlemsutbildningen steg 1 (se tidigare cirk/studie PM)
 • 28 augusti Sista anmälningsdag till Cirkelledarutbildningen (se tidigare cirk/studie PM)
 • 28 augusti Sista anmälningsdag till Att leda partivänner (se tidigare cirk/studie PM)
 • 11-12 september Att leda partivänner (se tidigare cirk/studie PM)
 • 12-13 september Cirkelledarutbildning (se tidigare cirk/studie PM)
 • 2 november Sista anmälningsdag för Medlemsutbildningen steg 2 (se tidigare cirk/studie PM)
 • 21-22 november Medlemsutbildningen steg II (se tidigare cirk/studie PM)
 • Ordförande och kassörsträff 6-7 november (se tidigare cirk/studie PM)

 

Tidigare PD-Cirkulär

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/