Välkommen till distriktskongress 2018

Välkommen till Västernorrlands Socialdemokratiska partidistrikts årskongress den 24-25 mars 2018. Kongressen hålls på Södra Berget, Sundsvall. Öppning sker kl. 10.00.

Alla arbetarekommuner som fullgjort stadgade skyldigheter till partidistriktet äger rätt att utse ombud till distriktskongressen. Samtliga arbetarekommuner erhåller 5 grundmandat. Resterande 140 ombud fördelas enligt medlemsantalet.

Antalet ombud per arbetarekommun baseras på antalet betalande medlemmar den 31 december 2017. Uppgift om antalet ombud per arbetarekommun kommer att lämnas senast den 16 januari 2018. Arbetarekommunerna kan med fördel dessförinnan påbörja nomineringsprocessen.

Övrig representation vid distriktskongressen är distriktsstyrelsens ledamöter och en föredragande revisor har yttrande och förslagsrätt vid kongressen. Landstingsgruppen utser en representant som skall närvara vid kongressen och som har yttrande och förslagsrätt. Partistyrelsen utser en representant samt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna inom distriktets område har rätt att närvara vid kongressen och har yttrande och förslagsrätt

Motioner till distriktskongressen skall tillsammans med arbetarekommunens yttrande vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 21 december 2017. Nomineringar av kandidater till val enligt bilaga 2, skall vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 21 december 2017.

Distriktskongressen 2012 beslutade att arbetarekommunerna skall nominera både man och kvinna till de val som skall förrättas av kongressen. Detta upprepade distriktskongressen i sina riktlinjer för valberedningarna vid distriktskongressen 2017.

Senast den 24 februari skickas en länk ut till ombuden där handlingarna går att hämta hem från nätet. I de fall arbetarekommunen väljer ombud som inte har denna möjlighet, måste arbetarekommunen säkerställa att dessa ombud får tillgång till handlingar på annat sätt.

Stefan Wikén, ombudsman
[email protected]
Tel: 070 – 365 90 55

facebook Twitter Email